حساب به نام: حمید رضا فرهادی میباشد

 

بانک ملت
شماره حساب 5234303740
شماره کارت 6104-3378-4982-4410
شماره شابا  IR08  0120  0200  0000  5234  3037  40