حساب به نام: حمید رضا فرهادی میباشد

 

بانک ملت
شماره حساب5234303740
شماره کارت6104-3378-4982-4410
شماره شابا IR08  0120  0200  0000  5234  3037  40